§ 1

1. Kwoty planowane przez Radę Rodziców, do wydatkowania w danym roku szkolnym na zapomogi dla uczniów potrzebujących pomocy finansowej, ujmowane są w Preliminarzu wydatków funduszu Rady Rodziców do dnia 31.X każdego rozpoczynającego się roku szkolnego.

§ 2

1. Wniosek o przyznanie zapomogi może złożyć rodzic, opiekun prawny, wychowawca klasy lub pedagog szkolny.

2. Wniosek powinien być złożony na druku, który stanowi załącznik nr 1. Powinien on zawierać:

  • stosowne uzasadnienie, poparte odpowiednimi dokumentami, w tym oświadczeniem o zarobkach w przypadku wniosku pochodzącego od rodziców lub opiekuna prawnego,
  • opinię wychowawcy klasy,
  • opinię pedagoga szkolnego,
  • oświadczenie o korzystaniu z innych form pomocy np. opiece społecznej, funduszu socjalnego.

3. Z dokumentów musi w sposób jednoznaczny wynikać, że wniosek jest uzasadniony.

4. Wniosek niekompletny nie będzie rozpatrywany.

5. W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może wystąpić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

§ 3

1. Wysokość świadczenia uzależniona jest od środków finansowych pozostających aktualnie w dyspozycji Rady Rodziców, przeznaczonych na pomoc finansową.

§ 4

1. Przyznana dopłata nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu wynikającego ze złożonego wniosku w przypadku imprez rekreacyjno – kulturalnych.

2. Przyznana kwota przekazywana jest skarbnikowi klasy, do której uczęszcza dziecko.

3. Skarbnik klasy ma obowiązek w ciągu 14 dni od zakończenia dofinansowanego wydarzenia przekazać Skarbnikowi Rady Rodziców fakturę za dane wydarzenie wystawioną na RR.

§ 5

1. O pomoc finansową z funduszu Rady Rodziców może ubiegać się uczeń, którego rodzice/ opiekunowie prawni dokonywali systematycznych wpłat na ten fundusz.

2. Od zasady wyrażonej w pkt. 1 Rada Rodziców może odstąpić jedynie w przypadku, gdy rodzice/opiekunowie prawni nie wnoszący opłat wnieśli swój wkład w przygotowanie uroczystości szkolnych lub inną pomoc na rzecz szkoły.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może przyznać dofinansowanie uczniowi, którego rodzice/opiekunowie prawni, nie dokonywali wpłat i nie wnieśli wkładu pracy o którym mowa w pkt. 2.

§ 6

Przyznana pomoc ma charakter uznaniowy, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

   
www.000webhost.com